Tjenester

Transaksjoner

Kjøp og salg av virksomheter; herunder verdsettelse, prospekt, due diligence, forhandlinger, closing.

Valg av transaksjonsform.

Skatt

Bedrifter og privatpersoner.

Skatteoptimalisering ved oppstart, drift og omorganisering av virksomhet.

Bistand ved bokettersyn og annen kommunikasjon med offentlig myndighet.

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsoptimalisering ved oppstart, drift og omorganisering av  virksomhet.

Merverdiavgift ved investeringer i og drift av fast eiendom.

Bistand ved bokettersyn og annen kommunikasjon med offentlig myndighet.

Restrukturering

Refinansiering ved likviditetsproblemer eller brudd på lånebetingelser.

Akkord, gjeldsettergivelse.

Frigjøring av likviditet; herunder salg av virksomhetsområder og eiendeler, sale and lease back.

Insolvens

Oppbudsbegjæring, konkursbegjæring.

Formelle og reelle krav før, under og etter konkurs.

Dialog med bostyrer.

Erstatningskrav fra konkursbo, kreditorer.

Borevisjon.

Styrebistand

Styreansvar, erstatningssaker, styrearbeid.

Tvister mellom aksjonærer, mellom generalforsamling og styre, mellom styre og daglig leder.

Styreledelse i krisetider.

Selskapsrett

Emisjoner, kapitalnedsettelser, spleis og splitt av aksjer, flere aksjeklasser, vedtekter, forkjøpsrett.

Aksjonæravtaler.

Skifte (generasjon/familie)

Generasjonsskifte.

Arveplanlegging, testament, fremtidsfullmakt.

Skifteoppgjør ved død, skilsmisse.

Regnskaps- og revisjonsrett

Bistand ved tilsynssaker, tilbakekall, erstatningssaker ved påstått brudd på GRFS, GRS mm.

Annen kommunikasjon med offentlig myndighet.